“Perquè?” És una pregunta que cal fer-se sovint per tal d’avançar en l’esdevenir de la vida… A vegades meditem molt les nostres decisions i aquestes finalment acaben essent fruit de l’atzar o les circumstàncies… sigui com sigui els meus primers dies a Cape Town m’han servit per situar-me i alhora recordar què m’ha portat a visitar aquest recondit país anomenat Sudàfrica. Encara que sembli sorprenent, la raó principal del meu viatge és intentar millorar al meu anglès. Doncs durant els darrers tres anys he hagut de parlar-lo amb gent i organitzacions d’arreu del món i m’he adonat que no dominar-lo m’ha limitat alhora de gaudir de les meves aventures. El més fàcil hagués estat fer un curs a “England”, és cert! Però això m’hauria tingut un mes reclòs quasi sense veure la llum del sol… no ho podia permetre! Vaig buscar i buscar… i finalment EF Education First em va proposar una estada d’un mes a Cape Town. Tot eren avantatges: només una hora de diferència horària, estiu austral, existència d’importants comunitats de natació de llarga distància en aïgues obertes… En resum, que estic molt content de la meva decisió!

Els meus primer dies aquí han estat intensos. Ara és final de primavera, principis d’estiu. Tot està completament florit i els paisatges, miris cap on miris, son extremadament exòtics. La llum és brillant (com quan a Girona bufa la Tramuntana un dia d’hivern) i la naturalesa esta present en tota la seva esplendor. En aquesta combinació s’hi ha d’afegir l’ambient cosmopolita de la Ciutat. Deambular pels mercats o simplement agafar un “minibus” (transport local) m’evadeix de la meva quotidianitat i em transporta a un món totalment nou ple de sensacions diferents. La primera cosa que veig cada matí quan em llevo des d’on estic allotjat és la Table Mountain, considerada des de fa un any una de les 7 meravelles del món. M’encanta baixar per Kloof Street per anar a l’escola! les escenes quotidianes del habitants de la ciutat fan que el camí s’em faci curt!. També aquí he pogut trobar bones instal·lacions per entrenar. Tinc una piscina coberta de 25 mtrs a 3 minuts de l’escola i una olímpica (50mtrs) descoberta a See Point (10min amb cotxe). Amb poc menys d’una setmana al país, m’atreveixo a dir que Cape Town ja ha complert amb totes les meves expectatives. Continuara….

“Porque?” Es una pregunta que hay que hacerse a menudo para avanzar en el devenir de la vida … A veces meditamos mucho nuestras decisiones y éstas finalmente acaban siendo fruto del azar o las circunstancias … sea ​​como sea mis primeros días en Cape Town me han servido para situarme y al mismo tiempo recordar qué me ha llevado a visitar este recóndito país llamado Sudáfrica. Aunque parezca sorprendente, la razón principal de mi viaje es intentar mejorar mi inglés. Pues durante los últimos tres años he tenido que hablarlo con gente y organizaciones de todo el mundo y me he dado cuenta que no dominarlo me ha limitado a la hora de disfrutar de mis aventuras. Lo más fácil hubiera sido hacer un curso en “England”, es cierto! Pero esto me habría tenido un mes recluido casi sin ver la luz del sol … no podía permitirlo! Busqué y busqué… y finalmente EF Education First me propuso una estancia de un mes en Cape Town. Todo eran ventajas: sólo una hora de diferencia horaria, verano austral, existencia de importantes comunidades de natación de larga distancia en aguas abiertas … En resumen, que estoy muy contento de mi decisión!

Mis primeros días aquí han sido intensos. Ahora es final de primavera, principios de verano. Todo está completamente florecido y los paisajes, mires hacia donde mires, son extremadamente exóticos. La luz es brillante (como cuando en Girona sopla la Tramontana un día de invierno) y la naturaleza está presente en todo su esplendor. En esta combinación hay que añadir el ambiente cosmopolita de la Ciudad. Deambular por los mercados o simplemente coger un “minibus” (transporte local) me evade de mi cotidianidad y me transporta a un mundo totalmente nuevo lleno de sensaciones diferentes. Lo primero que veo cada mañana cuando me levanto desde donde estoy alojado es la Table Mountain, considerada desde hace un año una de las 7 maravillas del mundo. Me encanta bajar por Kloof Street para ir a la escuela! las escenas cotidianas de los habitantes de la ciudad hacen que el camino se me haga corto!. También aquí he podido encontrar buenas instalaciones para entrenar. Tengo una piscina cubierta de 25 mtrs a 3 minutos de la escuela y una olímpica (50mtrs) descubierta en See Point (10min en coche). Con poco menos de una semana en el país, me atrevo a decir que Cape Town ya ha cumplido con todas mis expectativas. Continuara….

“Why?” It is a question that must often be asked to advance the evolution of life … Sometimes we meditate a lot on our decisions and they eventually end up being the result of chance or circumstance … Anyway my first days in Cape Town have allowed me to place myself here and also to remember the reason why I’m visiting this remote country called South Africa. Surprisingly, the main reason for my trip is to try to improve my English. For the past three years I’ve had to talk to people and organizations around the world and I realized that not mastering it has limited me in the way I’ve lived all my “adventures”. The easiest thing would have been to do a course in “England” it is true! But this would have been a month spent almost without seeing sunlight … I could not allow it! I searched and searched…and finally EF Education First proposed a one-month stay in Cape Town. All were advantages: only one hour time difference, austral summer, there are significant communities of open water long distance swimming… In short, I’m very happy with my decision!
My first few days here have been intense. It is now late spring, early summer. Everything is fully blossomed and landscapes, look to where you look, are extremely exotic. The light is brilliant (similar to Girona when the Tramontana blows on a winter day) and nature is present in all its splendor. In this combination must be added the cosmopolitan atmosphere of the city. Wandering through the markets or just taking a “minibus” (local transport) enables me to escape from my daily life and transports me to a whole new world full of different sensations. The first thing I see every morning when I get up is Table Mountain – last year considered one of the Seven Wonders of the World. I love walking down Kloof Street to go to school! Everyday scenes of people in the city make the journey shorter than it is! Also I’ve been able to find good training facilities here. I have an indoor pool (25 mtrs) 3 minutes from the school and an Olympic one (50mtrs) in See Point (10min driving). With just under a week in the country, I dare say that Cape Town has already surpassed all my expectations. To be continued ….